Nesodden-Akevittens-Venner (NAV), vedtekter.

 23.10 kl. 09.35  Det foregår fortsatt arbeider med denne siden, og endringer kan påberegnes.

Hva as Vinmonopolet sier om oss:

 

Nesodden Akevittens Venner vil drives etter de samme statutter/vedtekter som Norske Akevitters venner :

 

 Statutter/vedtekter for Norske Akevitters Venner.

Norske Akevitters Venner er en frittstående venneforening med frivillig og personlig medlemskap.

Statutter/vedtekter for Norske Akevitters Venner vedtatt i stiftelsesmøte 16. desember 1999.

Endret 13. februar 2004 og 25 september 2010.

 

Nesodden Akevittens Venner er en frittstående venneforening med frivillig og personlig medlemskap.

Statutter for Nesodden Akevittens Venner ble vedtatt i stiftelsesmøte 06. mai 2013.

 

Artikkel 1. Foreningen

Foreningens navn er «Nesodden Akevittens Venner», i statuttene heretter benevnt NAV.

NAV fremstår som en frittstående venneforening. Medlemskap er frivillig og personlig.

 

Artikkel 2. Formål

NAV skal i beste mening arbeide for ivaretagelse av vår særnorske kulturarv, akevittene, og

deres tilhørighet til den norske potetsprit, og enn videre den kjærlige og behørige videreforedling – blant annet lagring på eikefat. Denne gode tradisjon oppstod en gang på 1800-tallet.

NAV ser det som sin store oppgave å fremme denne høyt skattede og edle drikk, og ytterlig befeste dens selvfølgelige plass på bordet innenfor vår stolte og tradisjonsrike særnorske mat og drikkekultur, samt hindre ukulturell omgang med samme.

 

Artikkel 3. Medlemmene

Som medlemmer antages kun de som erklærer seg som sanne venner av den edle drikk, akevitten, og som samtidig ydmykt innordner seg foreningens statutter. OG, skyndsomt erlegger den medlemskontingent årsmøte bestemmer. Det fordres at medlemskap bare innvilges til personer over 20 år. Anmodning om medlemskap rettes til styret og godkjennes av president og skålmester, som ved alminnelig flertallsbeslutning avgjør en eventuell imøtekommelse av søknaden. Ved uenighet, har presidenten dobbeltstemme.

Det ansees som selvfølgelig at medlemmene i all sin ferd taler vel om akevitten i den hensikt å fremme den gode kultur omkring og kunnskap om de originale norske akevitter. Dette krever en sterk bevisstgjørelse og ekte stolthet over det norske, unike nasjonalbrennevin. Man må besitte evne og vilje til med inderlighet og entusiasme å bedrive opplysningsarbeide innenfor sin omgangskrets. Denne virksomheten krever diskresjon og finfølelse da det er mennesker som ikke lever opp til kravet om god bordskikk med den fine drikkekultur vi tilstreber.

Medlemmene pålegges også å arbeide for å kvalitetssikre akevittene ved stadig å være på vakt mot akevitter som «seiler under falsk flagg». Skulle det oppdages slike uregelmessigheter,pålegges medlemmene uoppholdelig å rapportere dette til styret.

Artikkel 4. Aktiviteter

NAV vil i den grad det er mulig, gi medlemmene relevant informasjon om foreningens ulike aktiviteter samt gi nødvendig innsikt i og kunnskap om akevittene. NAV vil arrangere sammenkomster der akevitt nytes. Slike sammenkomster kan finne sted i samarbeide med foreninger med formål å ivareta norske mattradisjoner. Det påhviler medlemmene ved slike sammenkomster å utvise sømmelig adferd og fornøden drikkekultur!

Artikkel 5. Årsmøte

Årsmøtet avholdes normalt innen utgangen av mars. Her foretas alle valg til styret, avgis årsregnskap, inkomne forslag behandles og presidenten legger frem styrets årsmelding.

Innkalling med dagorden , skal skje til alle betalende medlemmer som hver har en stemme, innen 14 dager før møtet avholdes. Forslag må være styret i hende minimum en uke før.

Artikkel 6. Styret

Styret velges på årsmøtet og skal bestå av:

President som velges for to år.

Skriver/medlemsansvarlig for to år.

Kasserer for to år.

Pressesjef for ett år.

Skålemester for ett år.

Materialforvalter/sponsoransvarlig for ett år.

I tilegg skal foreningen ha revisor som velges for to år og en valgkomite bestående av to personer som velges for ett år.

 

Artikkel 7. Organisasjonstilhørighet

Foreningen er medlem av Norske Akevitters Venner.

 

Artikkel 8. Æresmedlemmer.

Æresmedlemmer utnevnes av et enstemmig styre etter begrunnet forslag fra ett eller flere medlemmer.

 

Artikkel 9 Endring av statuttene.

Statuttene ble vedtatt på Stiftelsesmøtet. Foreningens formål er uforanderlig og fast. Skulle det fremkomme ønske om endringer eller tillegg, kan slike avgjørelser kun gjøres etter innstilling fra styret, og etter 5/6 flertall på årsmøtet .

 

Artikkel 10. Opphør.

For det tilfelle at denne stolte forening skulle opphøre – (måtte Bacchus forbyde dette) – vil tilsvarende regler som ved endring av statuttene tre i kraft. Eventuelle gjenværende midler anvendes i foreningens formålsartikkels ånd: Et større arrangement eller et formål som ivaretar norsk mat- og drikkekultur.

 

 

IMG_0354